Assortiment
 
 
 
Zonneveld Vlaardingen B.V.
 
Beugsloepweg 22
3133 KV VLAARDINGEN
Tel. 010-248 85 55
info@zonneveldvlaardingen.nl
KvK nummer: 24292559
 
 


Beleidsverklaring, missie en visie

Missie en visie Zonneveld Vlaardingen B.V.

De missie van Zonneveld Vlaardingen (waarvoor we staan) is het verkopen van bedrijfskleding, werkkleding, business kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en (onderdelen van) kunststof leidingsystemen, het verlenen van uitstekende service en zorgen voor een glimlach op het gezicht van onze klanten.

De visie van Zonneveld Vlaardingen (waarvoor we gaan) is kwaliteit blijven leveren met zo weinig mogelijk verspilling van materialen en daarnaast zo milieuvriendelijk mogelijk werken. Wij leveren deze kwaliteit met een team van loyaal, betrouwbaar, kundig en gemotiveerd personeel. Door onszelf voortdurend te verbeteren overtreffen wij de verwachtingen van onze klanten.

 

Beleidsverklaring

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten

De directie van Zonneveld Vlaardingen B.V. acht kwaliteits- en milieuzorg binnen haar onderneming van het grootste belang om succesvol te kunnen opereren binnen de markt. Binnen de gehele bedrijfsorganisatie is een managementsysteem geïntegreerd ter borging van de kwaliteits- en milieuzorg.

 

Zonneveld Vlaardingen B.V. richt zich op de distributie en handel in (te bedrukken en/of te borduren) bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en (onderdelen van) kunststof leidingsystemen.

 

In de markt wil Zonneveld Vlaardingen B.V. bekend staan als specialist in het verkopen van hoogwaardige bedrijfskleding, werkkleding en business kleding. We verlenen snelle service en onderhouden een prettige relatie met onze klanten. We voldoen aan de gestelde eisen van opdrachtgevers en werken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Ook in de toekomst willen wij uitstekende kwaliteit blijven leveren op een milieuvriendelijke manier, met zo weinig mogelijk verspilling van materialen en met een tevreden klant als doel.

 

Klantwensen

Het managementsysteem van Zonneveld Vlaardingen B.V. is erop gericht de klanttevredenheid te verhogen en de wens van de klant centraal te stellen; dit zorgt er immers voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft. De formulering van de klantwens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten. Deze wens is vertaald in het producten- en dienstenpakket dat wij leveren. In het handboek staat beschreven hoe onze organisatie ervoor zorgt dat we aan de klanteisen blijven voldoen.

 

Jaarlijks zullen de ervaringen en inzichten omtrent de wensen van klanten en de belangen van andere relevante stakeholders worden besproken in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.

Context van de organisatie

Om de context van de organisatie actueel te houden en het kwaliteitsbewustzijn te verhogen, zullen jaarlijks de ervaringen en inzichten omtrent de wensen van klanten en de belangen van andere relevante stakeholders worden besproken in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.


Beschermen van het milieu

Daarbij vinden wij het belangrijk om het milieu zo goed mogelijk en voortdurend te beschermen. We beperken voor zover mogelijk de door onze bedrijfsvoering belastende gevolgen voor het milieu door middel van de toepassing van de best beschikbare technieken en middelen op een economisch verantwoorde wijze. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de milieuomstandigheden een belangrijke randvoorwaarde.

 

Periodiek informeert de directie haar klantenkring over de maatregelen die zij neemt met betrekking tot de bescherming van het milieu in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 

Kwaliteit- en milieumanagementsysteem

Het managementsysteem van Zonneveld Vlaardingen B.V. is gebaseerd op de voorwaarden en eisen zoals opgenomen in de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De KAM-coördinator is belast met het beheer van het managementsysteem.

 

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen zijn genomen ter bestrijding van de risico’s binnen de bedrijfsvoering en of er voldoende middelen (materieel, opleidingsmogelijkheden, infrastructuur) beschikbaar worden gesteld om het werk goed en milieuvriendelijk uit te kunnen voeren. Daar waar dit onvoldoende bleek, zijn maatregelen getroffen. Tijdens de periodieke reviews wordt beoordeeld of het systeem nog steeds voldoende borgt dat er continu aandacht is voor het verbeteren van de kwaliteit, met oog voor milieuzorg. Indien nodig worden er aanvullende maatregelen geïnitieerd. Door middel van een actielijst beheren wij de voortgang van de te nemen beheersmaatregelen.

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het kwaliteit- en milieumanagement-systeem is voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem (zoals procedures en registraties) beoordelen.

 

Betrokkenheid van de directie

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het managementsysteem, waaronder het gegeven dat de bedrijfsvoering voldoet aan wet- en regelgeving. Tijdens de jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem evalueert hij de eerder gestelde jaardoelen en formuleert hij in samenspraak met de KAM-coördinator nieuwe jaardoelen. De jaardoelen vormen samen met de jaarlijks te actualiseren stakeholders- en risicoanalyse een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.

 

Corrigerende en maatregelen ter verbetering

Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten ten aanzien van kwaliteits- en milieuaspecten binnen de organisatie te signaleren en aan te geven. Het doel is het continu verbeteren van de processen zodat we nog beter aan de klantwensen kunnen voldoen en we onze milieuprestaties met input van de medewerkers ook blijven verbeteren.

Vlaardingen, 8 december 2016


De heer A.  Zonneveld
Directeur