Assortiment
 
 
 
Zonneveld Vlaardingen B.V.
 
Beugsloepweg 22
3133 KV VLAARDINGEN
Tel. 010-248 85 55
info@zonneveldvlaardingen.nl
KvK nummer: 24292559
 
 


ISO Certificering

De directie van Zonneveld Vlaardingen acht kwaliteits- en milieuzorg in haar onderneming van het grootste belang om succesvol te kunnen blijven opereren in de markt. De onderstaande ISO Certificeringen zijn in het bezit van Zonneveld Vlaardingen BV.

ISO 14001:2015

Certificering milieumanagementsysteem.

 

 

Introductie

In een steeds groter aantal landen is in de afgelopen decennia het besef ontstaan dat bescherming van het milieu en terugdringing van milieubelasting een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van (inter)nationale overheden en het bedrijfsleven. Zowel locale als internationale initiatieven hebben geleid tot een structuur van wet- en regelgeving, waaraan tevens een sanctiebeleid en het verstrekken van vergunningen zijn gekoppeld. Hiermee is eveneens de basis gelegd voor milieubeleid binnen bedrijven en instellingen, waaraan certificering via een internationaal erkende norm kan worden verbonden.

 

 

ISO 14001:2015
De huidige versie van de ISO 14000 norm (2015) is het resultaat van een evolutie in milieugericht denken, waarbij een procesmatige benadering en beheersing van bedrijfsactiviteiten in het teken staan van voortdurende verbetering en het vermijden of terugdringen van belasting van het milieu.


 

 

ISO 9001:2015

Certificering kwaliteitsmanagementsysteem.

Introductie
Bedrijven en (overheid)instellingen leveren producten en diensten die bedoeld zijn om te voorzien in de wensen en behoeften van opdrachtgevers, afnemers en klanten. Toenemende (inter)nationale concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat e steeds hogere eisen en verwachtingen worden gesteld aan kwaliteit. Het begrip kwaliteit wordt in het licht van deze ontwikkelingen dan ook steeds vaker vertaald naar ‘het voldoen aan verwachtingen van de klant’. Het streven naar het leveren van kwaliteit volgens de bovenstaande definitie vraagt van bedrijven en instellingen om een doelmatige inzet van (bedrijfs)middelen en beheersing van hun bedrijfsprocessen teneinde de beoogde klanttevredenheid te kunnen bewerkstelligen.

Norminhoud
Het schema is opgebouwd rondom een achttal zogeheten kwaliteitsmanagementprincipes, die gezamenlijk alle facetten van bedrijfsvoering omvatten. De aspecten die tijdens toetsing van de norm aan bod komen hebben betrekking op: klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, proces- en systeembenadering van bedrijfsmanagement, continue verbetering, besluitvorming op basis van feiten en het aangaan van win-win relaties met leveranciers.

De bovenstaande elementen worden benaderd vanuit vier kernonderdelen:

 

 

management
management van middelen
(bedrijfs)processen
verbetermanagement